دستمال کاغذی ۲۰۰ برگ اقتصادیتندیس

دستمال کاغذی ۲۰۰ برگ
زیبا(برند دوم تندیس)

دستمال کاغدی ۳۰۰ برگ
اقتصادی تندیس(۳ عدد)

دستمال کاغذی ۴۰۰ برگ
اقتصادی تندیس(۸ عدد)

دستمال توالت
۲قلو تندیس

دستمال توالت
۴ قلو تندیس

دستمال توالت
۱۲ تایی تندیس

دستمال کاغذی ۲۰۰ برگ
تندیس

دستمال کاغذی ۳۰۰ برگ
تندیس

نوار بهداشتی بالدار بزرگ
تندیس